นโยบาย

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และเป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยกรกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net มีหน้าที่ให้บริการดังต่อไปนี้

1.1 ให้บริการและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปณิธาน และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

1.2 ให้บริการและสนับสนุนกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย

1.3 ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปณิธาน และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

1.4 ให้บริการพื้นฐานแก่ผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

1.4.1 บริการชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านส่วนตัว (Password) สำหรับการเข้าใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net

1.4.2 การเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net

1.4.3 การเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net

1.4.4 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet และ Intranet

1.4.5 บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์

1.4.6 บริการสื่อสารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1.4.7 บริการดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฟรีซอร์ฟแวร์ หรือซอร์ฟแวร์แบบเปิดเผยรหัสที่มีให้บริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net หากผู้ใช้งานต้องการใช้บริการ อื่นนอกเหนือจาก ข้อ 1.4 ให้แจ้งความจำนงต่อผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขออนุมัติใช้บริการเป็นครั้ง ๆ ไป

 

2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1 โอนสิทธิ์การใช้งานทรัพยากรที่ตนเองได้รับสิทธิ์ให้ใช้ แก่บุคคลอื่น ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

2.2 ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net เพื่อกระทำสิ่งผิดกฎหมายและผิดไปจากนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.3 ใช้ชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งานอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านนั้น ๆ

2.4 ใช้งานทรัพยากรหรือบริการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับตนเอง และได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพยากรหรือบริการนั้น ๆ

2.5 ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือเพิ่มเติมข้อมูล และสารสนเทศของผู้อื่นโดยมิชอบ

2.6 ปลอมแปลงตัวตนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนกับเข้าใช้งานโดยผู้ใช้งานคนอื่น โดยมิชอบ

2.7 เผยแพร่ข้อมูล หรือสารสนเทศที่เป็นเท็จ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย

2.8 เผยแพร่ หรือจัดเก็บข้อมูลที่มีลักษณะลามก อนาจาร และขัดต่อศีลธรรมอันดี ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net

2.9 เผยแพร่ข้อมูลภาพตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพของบุคคลอื่น ด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

2.10 ใช้ทรัพยากรและบริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net เพื่อประกอบธุรกิจ และเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

2.11 กระทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือมหาวิทยาลัย

2.12 ใช้กรรมวิธีใด ๆ ก็ตามที่ทำให้การสื่อสารข้อมูลเกิดการชะลอตัว หรือรบกวนจนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net หรือทรัพยากร หรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

2.13 ทำลาย หรือพยายามทำลายระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net

2.14 การลักลอบนำฮาร์ดแวร์ หรือซอร์ฟแวร์เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net โดยไม่ได้รับอนุญาต และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net หรือทรัพยากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

2.15 การลักลอบดักจับข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net โดยมิชอบ

2.16 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ที่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.17 การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยกรกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

3 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net มีดังต่อไปนี้

3.1 ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองทันที หลังจากได้รับรหัสผ่านจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยการตั้งรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

3.2 ผู้ใช้งานต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน โดยการตั้งรหัสผ่านใหม่จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร

3.3 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษารหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับ และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ หากมีผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ และนำไปใช้งานในทางที่ผิด ยกเว้น กรณีที่สอบสวนโดยตัวแทนของมหาวิทยาลัย หรือเจ้าพนักงานแล้วไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้ใช้งานคนนั้น ๆ

3.4 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศใด ๆ ที่เป็นของตนเองหรืออยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ยกเว้นฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศนั้น ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.5 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net หากผู้ใช้งานนำเอาฮาร์ดแวร์ หรือซอร์ฟแวร์มาติดตั้ง เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ หรือต่อเติม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือไม่มีการติดต่อประสานงาน และขอคำปรึกษาจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

3.6 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการรับ ส่ง หรือจัดเก็บข้อมูลอันเป็นความลับภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net หรือส่งออกไปภายนอกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ทั้งนี้ สามารถขอคำปรึกษา หรือการสนับสนุนจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การรับและส่งข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นได้

3.7 ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบหมั่นตรวจตราเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อมั่นใจ ว่าไม่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ โทรจัน สปายแวร์ หรือซอร์ฟแวร์ที่ไม่พึงประสงค์ และสามารถที่จะรบกวนการให้บริการหรือสามารถยุติการให้บริการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ UP Net ได้

 

4 การยกเลิกหรือสิ้นสุดการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net

4.1 มหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกการให้สิทธิ์ในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ในกรณีต่อไปนี้

4.1.1 กรณีผู้ใช้งานที่เป็นนิสิต เมื่อพ้นสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแล้ว จะสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ด้วย

4.1.2 กรณีผู้ใช้งานเป็นบุคลากร เมื่อพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว จะสิ้นสุดสิทธิ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ด้วย

4.1.3 กรณีผู้ใช้งานฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP Net ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การยกเลิกสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

5 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอสงวนสิทธิในการออกนโยบายและประกาศเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีของภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

6 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุดกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐