ภารกิจ

  • จัดทำแผนการบำรุงรักษา การพัฒนา ตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก และอุปกรณ์อื่นๆที่ถือเป็นการให้บริการจากส่วนกลาง พร้อมทั้งประสานงาน และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา (Outsource) ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และผู้รับเหมาการเช่าใช้คอมพิวเตอร์ตามสัญญาการว่าจ้าง
  • จัดทำแผนการบำรุงรักษา การพัฒนา ตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) และซอฟต์แวร์แม่ข่าย (Service Application) และซอฟต์แวร์อื่นๆที่ถือเป็นการให้บริการจากส่วนกลาง
  • ให้บริการรับแจ้งปัญหา และแก้ไขปัญหาผ่านทางช่องทางสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ แก่ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย UP NET และประสานงานกับหน่วยงานภายใน หรือภายนอกในการแก้ปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรวบรวมสถิติการให้บริการของระบบเครือข่าย UP NET และสถิติของปัญหาต่างๆเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบเครือข่าย UP NET ให้มีประสิทธิ์ภาพดียิ่งขึ้น