Azure Dev tools teaching 

โครงการจาก Microsoft สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองในราคาประหยัดเพื่อสนับสนุนการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ UP Account ในการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน

 


AUTODESK FOR EDUCATION
Instruction manual concept illustration Free Vectorวิธีการสมัครและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AUTODESK FOR EDUCATION ฟรีเพื่อการเรียนการสอน

อัพเกรด Windows 10  Version อื่นๆ  ให้เป็น Windows 10 Enterprise บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
Instruction manual concept illustration Free Vectorคู่มือการอัพเกรด Windows 10 ให้เป็น Windows 10 Enterprise