• คู่มือการใช้งานเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออน์ไลน์ จากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPNWEB)
  • วิธีการใช้งาน SSLVPN เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จากภายนอก
  • โปรแกรม FortiCilentVPNInstaller ดาวน์โหลด