ค้นหาข้อมูล

——————————————————————————————————
วิธีการค้นหาข้อมูลบุคลากร สามารถค้นหาได้จาก
1. ชื่อ – นามสกุล(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. คณะ/กอง/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย
3. Username ของมหาวิทยาลัย เช่น abcde.sa เป็นต้น
——————————————————————————————————