หน้าหลัก | เปลี่ยนรหัสผ่าน| ลืมรหัสผ่าน

 

บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกด้วย UPVPN บริการสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

  • คู่มือการใช้งานเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออน์ไลน์ จากภายนอกมหาวิทยาลัย (VPNWEB)
  • วิธีการใช้งาน SSLVPN เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย จากภายนอก
  • โปรแกรม FORTICILENTVPNINSTALLER ดาวน์โหลด