หน้าหลัก | เปลี่ยนรหัสผ่าน| ลืมรหัสผ่าน

Email UP

อีเมล์มหาวิทยาลัยพะเยา

User Account

บัญชีผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยพะเยา

คู่มือการใช้งาน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยา

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสารสนเทศ

OFFICE 365 UP

บริการ Office 365

Software License UP

ดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

Azure Dev For Teaching

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการศึกษา Azure Dev Tools for Teaching

UP VPN

บริการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอกด้วย UPVPN บริการสำหรับนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

Fahmuit-IOT

บริการระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น SmartTV, AppleTV, กล่องรับสัญญาณทีวี, Smart IP Camera, Printer

EDUROAM UP

บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย Eduroam

Speed_Test UP

ตรวจสอบความเร็ว Internet