ข่าวประชาสัมพันธ์

new Azure Dev Tools for Teaching โครงการจาก Microsoft สำหรับนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของ Microsoft อาทิเช่น Microsoft Windows, Microsoft Office, Visual Studio เป็นต้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับนิสิตเพื่อใช้ในการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองในราคาประหยัดเพื่อสนับสนุนการทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ UP Account ในการยืนยันตัวตนการเข้าใช้งาน

 

 

new การเข้าใช้งาน Email Office365 และ Gmail (โดยใช้ Email มหาวิทยาลัยพะเยา)

 

 

new ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรม MATLAB & SIMULINK  (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา) แก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://noc.citcoms.up.ac.th/matlab