ข่าวประชาสัมพันธ์

               ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Office365 และ SharePoint Online  รายละเอียดของหลักสูตรดังนี้